Hoewel Gobnbike de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Gobnbike niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of correct is. Gobnbike is hierbij namelijk afhankelijk van derden.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gobnbike behoudt zich de auteursrechten voor met betrekking tot alle uitingen op deze website, zowel voor wat betreft het ontwerp en de afbeeldingen als voor wat betreft de teksten.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze site of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Gobnbike.

De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen, worden niet door Gobnbike gecontroleerd en/of onderhouden. Gobnbike aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. Alhoewel Gobnbike al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven.

Gonbike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Gobnbike sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Op de inhoud van deze website en op alle via deze website door Gobnbike aangeboden diensten zijn de algemene voorwaarden en privacy policy van Gobnbike van toepassing.

Heeft u een klacht, vraag of opmerking ten aanzien van deze website? Neemt u dan contact op met Gobnbike door een e-mail te sturen naar: info@gobnbike.com