Algemene Voorwaarden Gobnbike Bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Gobnbike alleen bindend indien en voor zover deze door Gobnbike uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Gobnbike biedt slechts een promotieplatform aan en is geen partij bij de overeenkomsten die worden gesloten tussen Aanbieder en Gebruiker.

ARTIKEL 1. DEFINITIES De in de algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis. 1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit de algemene voorwaarden tussen Gobnbike en Aanbieder zoals te vinden op de Website. 1.2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die accommodaties aanbiedt via het platform van Gobnbike 1.3. Account: de online omgeving, welke aan Aanbieder ter beschikking wordt gesteld, waarmee Aanbieder (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren. 1.4. Gobnbike : het bedrijf Gobnbike 1.5. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Aanbieder. 1.6. Dienst: de dienst die Gobnbike ten behoeve van Aanbieder zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Algemene voorwaarden 1.7. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de functionaliteiten van de Dienst. 1.8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. 1.9. Overeenkomst : de overeenkomst tussen Gobnbike en Aanbieder krachtens welke Gobnbike de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene voorwaarden onderdeel uitmaken. 1.11. Partijen : Aanbieder en Gobnbike gezamenlijk. 1.12. Website: de website van Gobnbike, te raadplegen via de domeinen www.gobnbike.com, alsmede subdomeinen en andere extensies van de betreffende domeinen.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST DOOR DE AANBIEDER 2.1. De Dienst stelt de Aanbieder in staat om de accommodatie van Aanbieder op de site Gobnbike.com te plaatsen, zodat Gebruikers de accommodaties kunnen vergelijken en in contact kunnen komen met Aanbieder. 2.2. De Dienst is door Aanbieder te gebruiken na het aangaan van een overeenkomst met Gobnbike. Aanbieder registreert zijn accommodatie op de site van Gobnbike.com. Nadat de registratie is afgerond, kan Aanbieder direct inloggen op het Account en de Dienst gebruiken. 2.3. Aanbieder dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Aanbieder het wachtwoord strikt geheim te houden. Gobnbike mag ervan uit gaan dat alles gebeurt vanaf het account van Aanbieder na aanmelding met het zijn gebruikersnaam en wachtwoord en onder zijn leiding gebeurt. Aanbieder is derhalve aansprakelijk voor al deze handelingen. 2.4. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Aanbieder Gobnbike onverwijld op de hoogte te stellen en dient Aanbieder de (inlog)gegevens te wijzigen. 2.5. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN DE DIENST DOOR GEBRUIKER 3.1 De Dienst stelt Gebruiker in staat om eenvoudig en overzichtelijk de accommodaties van verschillende Aanbieders te vergelijken. De Dienst stelt Gebruiker daarnaast in staat om in contact te treden met een Aanbieder, de beschikbaarheid van een accommodatie te controleren, een offerte aan te vragen bij een Aanbieder, een beoordeling over Aanbieder te plaatsen of om via een hyperlink doorgestuurd te worden naar de website van Aanbieder. 3.2 Gebruiker heeft enkel het recht om een beoordeling op de presentatiepagina van Aanbieder te plaatsen, indien hij een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende Aanbieder. Gobnbike behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel kwetsende, seksueel getinte en/of niet gepaste beoordelingen te verwijderen. 3.3 De beoordeling dient te allen tijde door Gebruiker zelf geschreven en geplaatst te worden. Gobnbike behoudt zich het voor om naar haar oordeel beoordelingen, waarvan de integriteit in het geding is, te verwijderen. 3.4 Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 4. GEBRUIKSREGELS 3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. 3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om: a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden; b. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen; c. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Aanbieders ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst; d. informatie waar het auteursrecht van Gobnbike en/of haar licentiegevers op rust te verspreiden, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; e. inloggegevens te delen met derden. 3.3. Wanneer Gobnbike een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Aanbieder, of indien Gobnbike zelf constateert dat Aanbieder bovengenoemde voorwaarden uit artikel 4 overtreedt, mag Gobnbike zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding. Gobnbike heeft hierbij het recht om Aanbieder af te sluiten van de Dienst of zijn Account te blokkeren. 3.4. Indien naar het oordeel van Gobnbike hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Gobnbike of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Gobnbike gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 3.5. Gobnbike is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Gobnbike gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een Aanbieder die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de Aanbieder een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. 3.6. Bij herhaaldelijke klachten over Aanbieder is Gobnbike gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. 3.7. Gobnbike kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Aanbieder verhalen.

Aanbieder weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Aanbieder bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Aanbieder zelf aansprakelijk is. ARTIKEL 5.

KLACHTENPROCEDURE 4.1. Gobnbike neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website. 4.2. Aanbieder kan klachten indienen over de Dienst, een Gebruiker kan klachten indienen over de accommodatie van Aanbieder. Aanbieder zal Gobnbike een redelijke termijn geven om een dergelijke klacht te behandelen. 4.3 Als Gobnbike de klacht gegrond acht, zal Gobnbike naar eigen oordeel maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan na herhaaldelijke klachten tot het beëindigen van de samenwerking met een Aanbieder.

ARTIKEL 6. PROMOTIEPLATFORM 5.1. Gobnbike biedt uitsluitend een promotieplatform aan waarbij Aanbieder en Gebruiker bij elkaar worden gebracht. Gobnbike maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker. Gobnbike draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van, het aanbod, de levering en kwaliteit van de diensten van Aanbieder; dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder zelf. Gobnbike is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker. 5.2. De Overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van hun diensten. Raadpleeg hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders. Gobnbike heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming. 5.3. Gobnbike spant zich in om de kwaliteit en het aanbod van de Aanbieder naar beste kunnen te controleren. Gobnbike kan echter niet garanderen dat de Aanbieder en het aanbod voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven op de Website. 5.4. Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en het sluiten van overeenkomsten met Aanbieders. 5.5 Gobnbike promoot de Aanbieders op de website via Social Media kanalen van Gobnbike. Indien Aanbieder bezwaar heeft tegen publicatie, kan dit op elk moment kenbaar gemaakt worden, zowel voorafgaand aan de overeenkomst als achteraf. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Gobnbike zal in dat geval reeds gepubliceerde foto’s bij eerstvolgende gelegenheid verwijderen. Reclames of schadeclaims als gevolg van publicatie worden door Gobnbike afgewezen. ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD 7.1. Gobnbike zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst. 7.2. Gobnbike heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. 7.3. Gobnbike mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Aanbieder en Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Gobnbike zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. 7.4. Gobnbike heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM 8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Gobnbike en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gobnbike, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 8.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Aanbieder over te dragen. Het gebruik dat Aanbieder mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Aanbieder zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Gobnbike en/of haar licentiegevers. 8.3. Gobnbike verstrekt hierbij Aanbieder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 8.4. Gobnbike heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Aanbieder niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst. 8.5. Informatie, inclusief Data, die Aanbieder opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. Gobnbike heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. 8.6. Indien Aanbieder informatie stuurt naar Gobnbike, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Aanbieder Gobnbike een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Aanbieder nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. ARTIKEL 9. PRIJZEN EN INFORMATIE 9.1. De op de Website getoonde prijzen zijn afkomstig van de Aanbieders. De getoonde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. 9.2. De prijzen die op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. Gobnbike heeft hier geen invloed op. Gobnbike spant zich in om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, de Aanbieders te stimuleren om de prijzen te actualiseren. 9.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gobnbike kan echter niet garanderen dat door haar zelf of door Aanbieders geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website is dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 9.4. Gobnbike is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve informatie en/of prijzen. ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN 10.1. Na aanmelding van de accommodatie van Aanbieder op de website, stuurt Gobnbike de Aanbieder een factuur. 10.2. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen en staat vermeld op de factuur, tenzij anders is overeengekomen. 10.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. 10.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Gobnbike moet maken ter inning van het door Aanbieder aan Gobnbike verschuldigde factuurbedrag, komen ten laste van Aanbieder.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID 11.1. Aanbieder en Gebruiker zijn zich er van bewust dat Gobnbike is niet verantwoordelijk is voor ​tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Immers Gobnbike wordt geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. De onderhavige Algemene Voorwaarden vormen de Overeenkomst tussen Aanbieder en Gobnbike. 11.2. Gobnbike heeft geen invloed op de gegevens die de Aanbieder zelf invoert, de aanbiedingen en informatie van Aanbieders en de inhoud van overeenkomsten tussen Gebruikers en Aanbieders. De Dienst wordt daarnaast kosteloos aan Gebruikers aangeboden. Gobnbike sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruikers daarom uit. 11.3 Aanbieder dient zich te houden aan de wet- en regelgeving, die te maken heeft met de verhuur van zijn/haar aanbod. Gobnbike is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet voldoen aan deze verplichtingen door Aanbieder. 11.4. Gobnbike is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van direct en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Aanbieder en schade wegens door Gobnbike gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. 11.5. In geval van overmacht is Gobnbike nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Aanbieder ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING 12.1. De door Gobnbike te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Gobnbike zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Informatie over hoe Gobnbike omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring op de website. 12.2. Gobnbike zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Gobnbike bevinden. 12.3. Op de Website bevinden zich links naar websites van Aanbieders en overige derden. Deze Aanbieders en derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Gobnbike is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van Aanbieders en derden. ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING 13.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Aanbieder voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 13.2. Zonder opzegging wordt de Overeenkomst voor de duur van één jaar verlengd. 13.3. De opzegtermijn van de Overeenkomst is één maand en dient schriftelijk door Aanbieder gedaan te worden. 13.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is Gobnbike gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Aanbieder opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Gobnbike is daarbij niet verplicht Aanbieder uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Aanbieder wel om een kopie vragen, op kosten van Aanbieder. 13.3. Indien Aanbieder in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Gobnbike gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 14.1. Gobnbike behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging. 14.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Aanbieder, via de Dienst en/of via de Website. Niet- inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. 14.3. Indien Aanbieder een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Aanbieder tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 15.1. Op elke Overeenkomst tussen Gobnbike en de Aanbieder en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de Overeenkomst betrokken Aanbieder daar zijn woonplaats heeft. 12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gobnbike is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gobnbike het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN 16.1. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door Gobnbike wordt geacht juist te zijn, tenzij Aanbieder tegenbewijs levert dienaangaande. 16.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 16.3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is Gobnbike gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.